نوشته‌ها

خشک کن خورشیدی

تحقیق درباره خشک کن خورشیدی همراه با محاسبه هزینه ساخت خشک کن خورشیدی

خشک کن خورشیدی  / در خورشيد انرژي خورشيدي به عنوان تنها منبع حرارتي يا منبع اضافي مورد استفاده قرار ميگيرد و جريان هوا ميتواند بواسطه گرمايش مجاز يا طبيعي توليد شود.هدف از خشک کن تهیه محصول با گرما بیش از آن است که تحت شرایط محیطی در دسترس است، به طور کافی افزایش فشار بخار رطوبت موجود در محصول، در نتیجه افزایش مهاجرت رطوبت از درون محصول و به طور قابل توجهی کاهش رطوبت نسبی خشک هوا، از این رو افزایش قابلیت رطوبت آن و اطمینان از رطوبت تعادلی کافی است.

ادامه مطلب …